Partnerid

Konsortsium koosneb 3 metsandushariduse keskusest, ühest kombineeritud õppe mude-lite tipptasemel ülikoolist ja klastriorganisat-sioonist, millel on digipöörde kompetents:

LUUA METSANDUSKOOL, ESTONIA

Luua Metsanduskool on ainus sellele erialale spetsialiseerunud kutseõppeasutus Eestis. Kool pakub 2.-5. taseme kutseõpet õppeka-varühmades ja valdkondades, kus Luua Met-sanduskoolil on vajalik õpikeskkond ja piisava kvalifikatsiooniga õpetajad - metsandus, aiandus ja reisimine, turism ja vaba aeg.

www.luua.ee

LANDESKAMMER FÜR LAND UND FORSTWIRTSCHAFT IN STEIERMARK, AUSTRIA

Pichli metsanduskoolituskeskus kuulub Steiermarki põllumajanduskojale. FAST Pichl on metsandus-, puidu-, loodus- ja metsa-pedagoogika valdkonna täiskasvanuhariduse asutus. Koolitame kvalifitseeritud metsa-töötajaid, metsanduse meistreid; koolitame metsaomanikke, nende personali, töötajaid ja ettevõtjaid metsamajanduse erinevates valdkondades.

 

www.fastpichl.at

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, ITALY

Metsanduskursustele keskenduv maa-, keskkonna-, põllumajandus- ja metsandusministeerium (TESAF dept.) vastutab metsateaduse ühe bakalaureuse ja kahe magistrikraadi eest.

Filosoofia, sotsioloogia, hariduse ja rakenduspsühholoogia osakond (FISPPA) keskendub veebipõhisele ja kombineeritud õppe didaktikale.

 

www.fisppa.unipd.it        www.tesaf.unipd.it

LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN - WESTFALEN, GERMANY

Metsatööde ja metsatehnika õpetamisele keskendunud metsandushariduskeskus (FBZ) Arnsbergis, Wald und Holz NRW, tegutseb Nordrhein-Westfaleni piirkonna metsanduse koolitusasutusena. Lisaks traditsioonilisele metsatehnikute koolitami-sele (kuni magistrikraadini) pakub FBZ metsandusettevõtjatele, metsaomanikele ja eraisikutele võimalust osaleda seminaridel metsatööde ja tulevikule orienteeritud metsandustehnoloogia teemadel.

www.wald-und-holz.nrw.de

HOLZCLUSTER STEIERMARK GMBH, AUSTRIA

Holzcluster Steiermark on üks Euroopa juhtivaid klastreid ligikaudu 160 metsandus-sektori ja puidutööstuse, aga ka sellega külgnevate sektorite (nagu arhitektid, koolid, ülikoolid, teadus- ja arendusorganisatsioo-nid, tehaste ehitus ja energiasektor) liikmes-ettevõttega. HCS pakub metsa- ja puidu-tööstuse ettevõtete spetsiifilistele vajadus-tele vastavaid koolitusprogramme, mis tööta-takse välja koostöös koolitus- ja täiendõp-peasutustega.

 

www.holzcluster-steiermark.at